《RUMOTAN儒墨堂》編輯部
《RUMOTAN儒墨堂》編輯部
《RUMOTAN儒墨堂》是中文圈深度報導日本文化、產業、藝術品展覽的媒體,並且整合與提供客戶資料庫網站架設與google seo關鍵字技術的公司,以藝術品展覽與跨境電子商務品牌網站作為自身的強項。

會社介紹 / Introduction

壽州智通禪師者,乃是生長於安豐這個地方的人,起初閱讀【楞伽經】大概看了一千多徧,但是卻不曉得什麼是佛所說的三身四智之道理,就去參訪禮拜六祖慧能大師,以探求詢解其三身四智之真義。 六祖慧能大師就答道說:「佛經上所說的三身者: 清淨法身,乃是汝之性也,而圓滿報身者,乃是汝之智也,千百億幻化身,即是汝之行也。倘若離開了清境法身之本性,不用消說是三身,即是名為有身而無智,若是悟得法、報、化三身本無有其自性...
郎州中邑洪恩禪師,每次見到有僧人來參訪時,便做拍口作和和聲。有一回,仰山禪師為了向洪恩禪師謝戒之時,禪師亦拍口作和和聲,仰山從西邊往至東邊時,禪師又拍口作和和聲,後來,仰山從東邊過至西邊時,洪恩禪師照樣又拍口作和和聲,仰山於當中而站立著,然後對洪恩禪師謝戒,洪恩禪師就答道:「仰山禪師您於什麼處得此三昧啊?」仰山禪師回答說:「仰山於曹谿印子上脫來。」洪恩禪師又道:「那麼您倒說說看,曹谿用此三昧接引什...
云何諸法遍計所執相?謂一切法名假安立自性差別,乃至為令隨起言說。-「解深密經」 眾生種種心想,故一切法差別。一切法差別者,故眾生於此安立諦之種種自性相狀差別產生種種執著,如執彼物唯我所有、彼人唯我所愛者是。非安立諦者,真如是也。
五趣者,異生生死輪轉無有出期,故分天、人、地獄、餓鬼、畜生五趣,阿修羅異生者遍攝五趣中也。何以故?以諸異生亦有嗔心、勢力、福德極強之愛鬥有情,故名「阿修羅」。 然,嗔燒功德林,是以修學佛法之阿修羅道異生性極重之諸菩薩者,必先伏除此道異生普遍瞋恚鬥爭心方可進而修學止觀。以嗔令諸有情生諸畏懼,故而菩薩斷嗔以令眾生喜愛親近。
當行者發願修學正法、發菩薩悲願時,隨之而來的,絕大多數並非為佛法之甘露味,相反地,極有可能的會出現無量劫以來、往昔的冤親債主皆接腫而至,阻礙行者修菩薩道,此時,行者應當竭力回向給予此等眾生,如《華嚴》所言之十回向品。
相續而轉,是名習氣。 世間,並無會有太多之變異,應該說隨著時間的轉異生滅相續後,眾生的習氣亦難以轉依清淨法性,何以故?無始以來,二取習氣造就輪迴生死之因故。 然,輪迴生死本隸屬幻化,何故眾生特執二取習氣?只見其眼見好色、耳聞好聲、鼻嗅好香、身感好觸…。無一不是輪迴生死之習氣相續法,倘若口言佛號、心念三界一切染污境界,亦無可能往生諸佛剎土,雖言此土為釋迦世尊所變相之娑婆,然吾等愚癡眾生亦無以得見世尊...
Load more...