《RUMOTAN儒墨堂》編輯部
《RUMOTAN儒墨堂》編輯部
《RUMOTAN儒墨堂》是中文圈深度報導日本文化、產業、藝術品展覽的媒體,並且整合與提供客戶資料庫網站架設與google seo關鍵字技術的公司,以藝術品展覽與跨境電子商務品牌網站作為自身的強項。

會社介紹 / Introduction

煩惱不斷相續,是很正常的。 逐日觀察自身煩惱現行,仔細的去觀察、不去分析它的對與錯,只是以看風景般的思緒去觀察著,念起、念落、念起、念落......不斷的。 見諸學人喜談言空,卻不斷有,只奈生死大事無常一至,講了這般多的空話,又有何用處?自學佛以來,不喜愛那般落入只談空性之理,卻對於實際煩惱上降服之不確定者,總是有那般的索然無味。人是極度的交結於不理性與不感性的冷漠動物,然修學佛法之菩薩行者實在不...
布施,略分為二:一者、財施。二者、法施。此二者何類為勝?法施為勝,何以故?財施者,無佛出世說法時,亦能為之,重財施者,若不除我者,但得人天果報爾;法施者,有佛出世說法時,方能得證此施,破諸眾生一切邪見故,何謂邪見義?此中如執有神、無神、神性遍一切有情、能生三德等義,皆為 佛所俱破,以是故,十方恆河沙系之無量星球所居住之有情,聽受三乘佛法後,無不曉了法界真義,更而除執自性我見,故以法施為勝。
靜坐,代表著什麼樣的意義?是一湖死水?還是不斷流動的生命之水?沈靜於禪修裡的世界,是多麼的靜謐與和平,但,當自身下座後,是否亦能如此保持平等心?還是下了座後,心智還是一樣的膚淺與對世界充滿了敵意? 「佛教徒」這個字彙背後所含攝的深層意義是什麼?是一種表相的、但又如同世間上所有的制度一般,是那一湖的死水?沒有任何足以讓靈性呼吸的空間?佛法中並不認為有一個永恆不滅、從未改變的靈魂在身體裡面,人們有時候...
把手徹底的伸展於空氣中,自由的展示著,手心、手臂、與每根手指頭,似乎能感受到這種覺知性的不斷分別與計執,道路上的樟樹,還是一樣豎立在兩旁。 在成唯識論述記裡,窺基菩薩提到:「影像相分必是蘊故,緣此為我,義顯大乘親緣,於無心不生也,成所緣緣必有法故。」確實如此阿,生命本身就像河流,不停地運轉、相續,永遠在追尋、探索、推進以及契求自身溢過於河堤,貼近每一條細縫,與其呼吸。
讀 清辯「般若燈論」與 宗喀巴之「菩提正道菩薩戒論」二論,般若燈論之造詣似乎與 無著之「順中論」立義大多無差,其「觀涅槃品」可與 安慧之「 大乘中觀釋論」參閱,另可再讀 提婆之「百論」、「廣百論本」與 護法之「大乘廣百論釋論」同品合讀; 清辯似乎亦破斥惡取空見之義,兩者之差可再深入;行門以「拜佛」、「憶佛念佛」為主,還是認為修學念念相續不斷之功夫最為貼切。 「常存飢渴求知,常存虛懷若愚。」
讀《中興淨宗印光大師行業記》,覺得念佛之功力,需再精進修學,幾日來之進程還是以「憶佛」、「閱藏」、「靜坐」為主,今日身體因為天氣轉變太快,鼻子過敏現象不斷現起,念頭慢慢的安住於「憶佛」之中,雖色身之危脆,還是需無忘於佛課,否則,生、死、死、生之速急,焉能隨時準備?以下是關於 印光法師欲往生之記實情形,以備考察個人之修行、生起慚愧心:
Load more...